Afdrukken

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: De doelgroep:

Het speelplein staat open voor kinderen vanaf 3 jaar (op voorwaarde dat ze zindelijk zijn) tot 12 jaar).

Artikel 2: Openingsuren:

De gemeente biedt speelpleinwerking in alle schoolvakanties (met uitzondering van de kerstvakantie, wettelijke feestdagen en 2 weken zomerbouwverlof), van 8u tot 18u.

De voormiddagactiviteiten starten stipt om 9u en eindigen om 12u. De namiddagactiviteiten starten om 13u30 en eindigen om 16u30.

Er is gratis opvang voorzien van 8u tot 9u en van 16u30 tot 18u.

De gemeentelijke speelpleinwerking hanteert strikte onthaal- en afsluitmomenten: van 8u tot 9u, van 12u tot 13u30 en van 16u30 tot 18u.

Wanneer men niet op tijd het kind kan ophalen, verwittigt men de monitoren op het nummer 0479 44 81 83. Er wordt een supplement van 5 euro aangerekend per half uur dat men het kind te laat komt afhalen. Haalt men op jaarbasis 3 keer het kind te laat af, wordt het kind uitgesloten van deelname aan de speelpleinwerking.

Wanneer het kind door iemand anders wordt opgehaald ’s middags of ’s avonds, moet dit schriftelijk bevestigd worden door dit document te handtekenen en af te geven aan het onthaal van het speelplein.


Artikel 3: Inschrijven:

Er wordt online ingeschreven en online betaald via het systeem van TicketGang.
Men kan ook vooraf inschrijven en betalen bij de dienst Vrije Tijd (de deadline hiervoor wordt meegedeeld op het inschrijvingspapier).
Tot slot kan men ook aan de kassa betalen op de dag zelf. Hier gelden andere toegangsgelden (zie verder in dit besluit).

Om een goede werking te garanderen vragen we om minimum één week op voorhand in te schrijven.

Om te kunnen inspelen op occasionele opvang kan er daarentegen wel ingeschreven worden tot de dag voor het evenement (dag speelplein of uitstap).

Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen op het speelplein en bij de uitstappen, dus tijdig inschrijven is aangeraden.


Artikel 4: Tarief:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners.

Onder inwoners wordt verstaan: Het kind, of minstens één van de ouders is gedomicilieerd in Sint-Martens-Latem.

Onder niet-inwoners wordt verstaan: Noch het kind, noch de moeder of de vader is gedomicilieerd in Sint-Martens-Latem.

Verder wordt er een onderscheid gemaakt in het tarief tussen online betalen of het vooraf betalen bij de dienst Vrije Tijd en het betalen aan de kassa.

Artikel 5a: Tarief inwoners

Halve dag eerste kind online: 4 euro
Halve dag eerste kind aan de kassa: 6 euro
Halve dag tweede en volgende kind online: 3,5 euro
Halve dag tweede en volgende kind aan de kassa: 5 euro

Uitstap (afhankelijk van de reële kostprijs):
12 euro online of 14 euro aan de kassa
15 euro online of 17 euro aan de kassa
Eénmaal per jaar een uitstap van 20 euro online of 22 euro aan de kassa

Artikel 5b: Tarief niet-inwoners

Halve dag eerste kind online: 5,50 euro
Halve dag eerste kind aan de kassa: 6 euro
Halve dag tweede en volgende kind online: 4,5 euro
Halve dag tweede en volgende kind aan de kassa: 5 euro

Uitstap (afhankelijk van de reële kostprijs):
12 euro online of 14 euro aan de kassa
15 euro online of 17 euro aan de kassa
Eénmaal per jaar een uitstap van 20 euro online of 22 euro aan de kassa

Artikel 5c: Sociaal Tarief

Met een attest ‘omniostatuut’, ‘verhoogde tegemoetkoming’ of ‘aanvraag sociaal tarief’ bedraagt het toegangsgeld 2 euro per kind, zowel voor inwoners als niet-inwoners.

  • De mutualiteit reikt de attesten ‘omniostatuut’ en ‘verhoogde tegemoetkoming’ uit. Wanneer u hierop recht hebt, kan u vragen het attest op naam van het deelnemende kind te zetten.

  • Het OCMW en andere sociale instanties (bijv. thuisbegeleidingsdienst, pleegzorg, CAW, ...) kunnen een attest ‘aanvraag sociaal tarief’ uitschrijven.

  • De ouder geeft het attest af op voorhand bij de dienst Vrije Tijd of aan het onthaal van het speelplein op de eerste dag waarop het kind deelneemt aan de activiteiten.

Zonder attest kan het gemeentebestuur geen sociaal tarief toekennen en moet de volledige toegangsprijs betaald worden.

Artikel 5d: Terugbetaling deelnamegelden

Afwezigheden worden schriftelijk gemeld, bij voorkeur via e-mail (speelpleinwerking@sint-martens-latem.be). Uitsluitend bij ziekte van een deelnemer wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Uiterlijk 7 dagen na de dag van de afwezigheid dient men een doktersattest in te dienen op het speelplein of bij de dienst Vrije Tijd (Gemeentehuis, Dorp 1, Sint-Martens-Latem).

Artikel 6: Medische gegevens

De ouders dienen bij de inschrijving de medische fiche, die te vinden is in de online module van Ticket Gang of te verkrijgen op het speelplein, in te vullen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de gegevens up-to-date te houden. Men kan steeds vragen naar een nieuw document om de gegevens te wijzigen.

In geval van ziekte of letsel op het speelplein nemen de verantwoordelijken van het speelplein contact op met één van de ouders om de situatie te bespreken. Indien nodig, wordt het kind behandeld door een arts (met voorkeur voor de eigen huisarts indien mogelijk). De kosten van deze raadpleging vallen ten laste van de ouders. De verzekeringsdocumenten kunnen bij de speelpleinverantwoordelijke opgevraagd worden.


Artikel 7: Portretrecht

Indien een ouder niet akkoord is dat er foto’s van zijn/haar kind gepubliceerd wordt door de dienst Vrije Tijd, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Artikel 8: Benodigdheden

De kinderen krijgen in de voormiddag een drankje en een koek. In de namiddag krijgen de kinderen een stuk fruit en een drankje. Uw kind kan op eender welk moment aan de begeleiding om een beker water vragen.

Het kind brengt een lunchpakket mee van thuis. Snoepgoed mag, maar moet beperkt worden.

Op het speelplein wordt er gespeeld, dus speelkledij is aangeraden. Beschadigde of bevuilde kledij wordt niet terugbetaald.

Voor de sportactiviteiten wordt er aangepaste kledij meegenomen. De deelname aan sportactiviteiten kan geweigerd worden wanneer geen gepaste kledij werd voorzien.

Elektronica (MP3, GSM, …) worden niet toegelaten op het speelplein. Wanneer een kind toch elektronica meeneemt naar het speelplein, houdt de begeleiding het aan de kant en kan de ouder het meenemen bij het afhalen van het kind.


Artikel 9: Vergoeding begeleiders

Voor de begeleiding wordt beroep gedaan op vrijwilliger-monitoren, animatoren en hoofdmonitoren.

Artikel 9a: Vrijwilliger-monitor:

De vrijwilliger-monitor dient niet te beschikken over een vormingsattest, maar dient wel bereid te zijn in de toekomst kadervorming in het jeugdwerk te volgen.

De vergoeding van een vrijwilliger-monitor wordt als volgt vastgelegd:

23 euro per dag speelplein;
23 euro per vorming georganiseerd door de dienst Vrije Tijd of de Jeugdraad van Sint-Martens-Latem;
23 euro per dag voorbereidend kluswerk buiten de normale organisatie van het speelplein (maximaal één keer per jaar);
23 euro per voorbereidende vergadering indien men in de daaropvolgende week speelpleinwerking minimum 2 dagen begeleidt.

De verdere bepalingen worden vastgelegd in een afsprakennota.

Artikel 9b: Monitor:

De monitor beschikt over een vormingsattest animator of hoofdanimator.

De vergoeding van een monitor wordt als volgt vastgelegd:

32,71 euro per dag speelplein;
32,71 euro per vorming georganiseerd door de dienst Vrije Tijd of de Jeugdraad van Sint-Martens-Latem;
32,71 euro per werkdag (maximaal één keer per jaar);
32,71 euro per voorbereidende vergadering indien men in de daaropvolgende week speelpleinwerking minimum 2 dagen begeleidt.

De verdere bepalingen worden vastgelegd in een afsprakennota.

Artikel 9c: Coördinator:

Wanneer het College van Burgemeester en schepenen en de dienst Vrije Tijd het nodig achten kan er een coördinator worden aangesteld. De coördinator beschikt over het attest hoofdanimator of een pedagogisch diploma.

De vergoeding van een coördinator wordt als volgt vastgelegd:

Minimumloon schaal E1

De verdere bepalingen worden vastgelegd in een studentencontract.

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2013-06-03